بایگانی‌ماهانه: دی 1396

نقاشی سقف 0

نقاشی سقف

نقاشی ساختمان رنگخونه – اگر از رنگ کردن سقف منزل خود می ترسید یا تنفر دارید، باید بدانید که تنها نیستید، برای اینکه بیشتر نقاشان حرفه ای و آماتور هم، همین حس شما را...

نقاشی ساختمان 0

نقاشی حمام

نقاشی ساختمان رنگخونه – حمام ها نسبت به بقیه مکان های خانه از فضای کوچکی برخوردار هستند. به علت اینکه محیط حمام دارای رطوبت است و همیشه به علت استفاده مداوم افراد، نسبت به...

نقاشی ساختمان 0

نقاشی آشپزخانه

نقاشی ساختمان رنگخونه – نقاشی آشپزخانه از نظر تکنیک با دیگر بخش های منزل متفاوت است و نیازمند دقت بسیاری است، زیرا فضای آشپزخانه بسیار کوچک است و قسمت های ریزه کاری زیادی نسبت...

نقاشی ساختمان 0

زبان رنگ ها

نقاشی ساختمان زبان رنگ ها بررسی روانشناختی رنگ های پرکاربرد در نقاشی ساختمانها متأسفانه به دلیل جذابیت روانشناسی رنگها، این شاخه از علم مورد سوء استفاده قرار گرفته است.در هر سایت، مجله، روزنامه و...

نقاشی درب و پنجره 0

نقاش ساختمان و منازل کیست؟

 نقاشی خانه آشنایی با حرفه ی نقاشی ساختمان نقاش ساختمان کسی است که بتواند از عهده نقشه خوانی – مترکردن کار– اندازه گیری و محاسبه برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز – ساختن...

ترک دیوار 0

علت ترک دیوار

سوالات زیادی می شود درباره علت ترک دیوار و چگونگی پوشش این ترک های دیوار . بطور خلاصه سه نوع ترک ساختمانی ما در دیوارها مشاهده می کنیم. که به سه دلیل اصلی ترک...

نقاشی ساختمان 0

نقاشی ساختمان در یک نگاه

نقاشی ساختمان رنگخونه محاسبه متراژ نقاشی ساختمان : محاسبه متراژ حدودی به اینگونه می باشد که زیر بنای ساختمان در عدد ۳ ضرب می شود چون که ۲ دیوار و یک سقف می باشد سپس...

نقاشی ساختمان با رنگ روغن 0

نقاشی ساختمان با رنگ روغن

نقاشی ساختمان رنگخونه نقاشی روغنی براق رنگ روغنی شادرنگ بر پایه رزین الکیدی با توجه به شرایط آب و هوایی ایران ساخته شده است. نقاشی ساختمان با رنگ روغن دارای براقیت بالا و سرعت...

رنگ قرمز 0

رنگ قرمز

قرمزرنگی اﺳﺖ ﻣﺘﺠﺎوز، که در ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﺑﺪوی ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد، زﻳﺮا ﺑﺎ ﺧﺸﻢ، ﻏﻀﺐ، ﻛﺸﻤﻜﺶ و ﺧﻄﺮ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدیکی دارد. در ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺪیان رﻧـﮓ ﻗﺮﻣـﺰ دارای ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه ای اﺳـﺖ و رﻧﮕـی ﻣﻘﺪس...